Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 19.04.2015, Aktualizované: 19.04.2015
Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu, ustanovenia § 4 ods. 1 až 8 platia aj na hlásenie prechodného pobytu s tým, že sa predkladajú doklady podľa ods. 3.

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť platný občiansky preukaz a doklady podľa § 3 ods. 8 písm. c) a d); občan žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

Pri hlásaní prechodného pobytu občan hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), e) až i), l) a n) na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt, ktorý je povinný vyplniť a podpísať.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

Tlačivo: